למה אשת חיל?- לימודים בהתאמה אישית 3 כיתות מרווחות ומאובזרות מסלולים מיוחדים לעובדות הוראה תערוכות ארציות לעבודות  מסלולים ייחודיים המקנים תעודת  מוכר לכל המוסדות הרלוונטיים: 

תקנון אתר

1. האתר הינו חנות וירטואלית שמופעלת על ידי – “אשת חייל ”

2. השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש לכל התנאים הכתובים בתקנון.

3. אתר חנות “אשת חייל  ” עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים. הנהלת החנות אינה נושאת באחריות כלשהי למידע המופיע בהם ולשימוש בו.
4. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר חנות מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב.

5. כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות האתר ומסכים לתחולתם על פעולת הרכישה.
6. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לגולשים ,אם יגרם להם, עקב שימוש באתר. למען הסר ספק, השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא ולפיכך לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר.

7. לבירורים ניתן לפנות “אשת חייל ” בטלפון : 03-6168364

8. רשאים להשתתף במכירה תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

9. פעולת רכישה של מוצרים באתר, נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברות אשראי הפועלות בישראל.
10. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי חנות “אשת חייל  ” הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.
11. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים. מילוי הפרטים הינו תנאי הכרחי לביצוע פעולת הרכישה.
12. חנות “אשת חיל ” תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר

13. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חנות “אשת חיל ” רשאית למנוע ממך מלרכוש מוצרים באתר באחד המקרים הבאים:

13.א. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים

13.ב. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחנות “אשת חייל  ” או בצד שלישי כלשהו, לרבות לקוחות האתר והחברות המציעות.

13.ג. אם עשית שימוש בשרותי “אשת חייל  ” לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר,להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

13.ד. אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת בחנות ” אשת חייל  ”

13.ה. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

14. חנות ” אשת חייל  ” מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחנות ” אשת חייל  ” שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

15. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי ו/או במלאי הספק. לפיכך אם לא תוכל חנות ” אשת חייל  ” לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי,תשיב לרוכש את הסכום ששולם על ידו,או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה,לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד חנות אושר טבעי בעניין זה.

16. כל מוצר המוצע לרכישה באתר ילווה בנתונים הבאים לפחות:

16.א. מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.

16.ב. מחיר ההובלה או המשלוח.

“אשת חייל  ” תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לאיזורים מרוחקים בארץ בתשלום מחיר הובלה שונה או תהיה רשאית שלא לספק מוצר ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד.

16.ג. דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.

16.ד. מפרט כללי של המוצר.

17. בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.
במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה.

18. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של חנות “אשת חייל  ” ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר/צד ג’, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי פרטיו ישמרו במערכת נתוניה.

19. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

20. אחריות:

א. האחריות לשימוש במוצרים חלה על הלקוח.

ב. במידה והלקוח קבל מוצר פגום , מקולקל , שבור או שונה ממה שהזמין, עליו לפנות לשרות לקוחות עד שבוע מקבלת האמור. “אשת חיל ” מתחייבת לספק לו מוצר אחר תקין ללא עלות נוספת מצידו.

21. חנות “אשת חייל  ” שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.

22. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.

23. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה חנות ” אשת חייל  ” רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.

24. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

25. כל הודעה לרוכש תבוצע על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

26. משלוח המוצרים על פי בחירת הלקוח במהלך הרכישה:

א. דואר רשום- בעלות של 25 ש”ח זמן האספקה 14 יום (תלוי בדואר ישראל) נשלח בימי ו’ בלבד באותו שבוע של זמן הרכישה ומאז זמן האספקה היא תלויה בדואר

ב. דואר שליחים עד הבית- בעלות של 50 ש”ח , זמן אספקה תוך 3 ימי עסקים.

27 א. אין אפשרות להחזרת מוצר או החלפתו בשום צורה שהיא.

ב. ביטול רכישת המוצר לפני שנשלח יחויב ב5% מערך המוצר.

ג. שאלות נוספות בנוגע לביטולים או מקרים נוספים שלא פורטו לעיל ניתן לפנות לשירות לקוחות. בטל:03-6168364

שעות מענה אנושי ימים א-ה למעט ערבי חגים ו

28.כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר – בעצם ביצועה – כי כתובת המייל שמסר היא נכונה, והחברה רשאית לשלוח לו מבצעים ועדכונים מידי פעם.

גלילה לראש העמוד
פתח צ'אט
1
רוצה יותר פרטים?
מכללת
שלום איך נוכל לעזור לך
דילוג לתוכן